Vietnam การอ่าน ข่าวสาร ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นักอ่าน นักเรียนรู้ ประเทศเวียดนาม ร้านหนังสือ สังคม อ่านหนังสือ เวียดนาม

อีกด้านที่ไม่มีใครรู้… “เวียดนาม” สังคมของนักอ่านและนักเรียนรู้

Home / สารพันหนังสือ / อีกด้านที่ไม่มีใครรู้… “เวียดนาม” สังคมของนักอ่านและนักเรียนรู้

          หากคุณเคยมีโอกาสเดินทางไปประเทศเวียดนาม คงสัมผัสได้ถึงความขยันอดทน ความรักชาติของคนเวียดนาม ทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนที่คุณเคยได้เห็น เพราะยังมีอีกหนึ่งอุปนิสัยเด่นที่สำคัญคือ “ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน” ที่แสดงออกให้เห็นผ่าน “การอ่าน” นั่นเอง

          ตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเวียดนาม จะได้พบเจอแผงขายหนังสือข้างถนนที่ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่กำลังเลือกซื้อหนังสือ หรือแม้แต่ย่านร้านหนังสือก็ตาม ก็จะคับคั่งไปด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัยที่มาจับจ่ายและเลือกซื้อหนังสือ ภาพเหล่านี้ไม่ได้พบเห็นสักเท่าใดนักในเมืองไทย เนื่องจากพื้นที่ข้างถนนส่วนใหญ่ถูกร้านค้าจับจองวางขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้าหรือไม่ก็อาหาร

          ซึ่งสถิติการอ่านหนังสือของคนเวียดนาม ระบุว่า คนเวียดนามอ่านหนังสือเฉลี่ย 4 เล่มต่อปี ในจำนวนดังกล่าว 2.8 เล่ม เป็นตำราเรียน และอีก 1.2 เล่ม เป็นหนังสือประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสื่อสำนักต่างๆ ของเวียดนามต่างแสดงความกังวลต่อจำนวนการอ่านหนังสือของคนเวียดนาม เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นที่อ่านหนังสือเฉลี่ย 20 เล่มต่อปี

          การรักการอ่านของคนเวียดนามจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว สถานศึกษา สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งยังนำเอาวัฒนธรรมการอ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ปัจจัยที่ทำให้คนเวียดนามเข้าถึงหนังสือได้ง่ายนั่นคือ ปัจจัยด้านราคา ซึ่งหนังสือดีๆ ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษมีราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับราคาหนังสือในบ้านเรา ขณะเดียวกันร้านหนังสือหลายแห่งในเวียดนามยังส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคาหนังสืออยู่เป็นประจำ ส่งผลให้คนเวียดนามกระหายที่จะหาหนังสือดีๆ มาอ่านในราคาที่จับต้องได้

          นอกจากความใฝ่รู้ของคนเวียดนามที่ถูกถ่ายทอดผ่านการอ่านแล้ว ความใฝ่รู้ของคนเวียดนามยังแสดงออกให้เห็นผ่านการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์บางส่วนที่แสดงออกถึงการรักการอ่านและการใฝ่รู้ของคนเวียดนามเท่านั้น ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่รอวันจะได้เปิดเผยให้คนทั่วโลกได้รับรู้…

 

ที่มา : komchadluek