จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซีไรต์ 2560 รวมเรื่องสั้น รางวัล สิงโตนอกคอก

สิ้นสุดการรอคอย!! “สิงโตนอกคอก” คว้าซีไรต์ 2560 ไปครอง

Home / Book News / สิ้นสุดการรอคอย!! “สิงโตนอกคอก” คว้าซีไรต์ 2560 ไปครอง

          วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการไปแล้ว สำหรับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือนักเขียนสาวไฟแรง “จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท” เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” โดยรวมเรื่องสั้นของนักเขียนสาวคนนี้ยังถูกชื่นชมอย่างมากว่ามีเนื้อหาท้าทายความคิดผู้อ่าน และมีภาษาง่ายๆ แต่คมคาย

          รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท ประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก

          ด้านกลวิธีใช้การเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงตัวบทอื่นๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทยเป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ผู้เขียนใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายแต่มีลุ่มลึกและคมคาย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560

          สำหรับคณะกรรมการทั้งหมดลงนาม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี, นางกนกวลี กันไทยราษฎร์, นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม, รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์, รศ. ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และนายอัศศิริ ธรรมโชติ