Xiaomi กลยุทธ์ปั้นแบรนด์หมื่นล้าน : ถ่ายภาพแบบไหน ซัดใจผู้บริโภค

Xiaomi กลยุทธ์ปั้นแบรนด์หมื่นล้าน : ถ่ายภาพแบบไหน ซัดใจผู้บริโภค

  Xiaomi กลยุทธ์ปั้นแบรนด์หมื่นล้าน . ถ่ายภาพแบบไหน ซัดใจผู้บริโภค จากหนังสือ กลยุทธ์ปั้นแบรนด์หมื่นล้าน . . เราอยู่ในยุคที่คนทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ จากการอ่านภาพ มากกว่าการอ่านข้อความ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญ…