TRY! ชวนมาเติมบางอย่างลงในช่องว่าง

TRY! ชวนมาเติมบางอย่างลงในช่องว่าง

          เนื่องในโอกาสที่ Fathom Bookspace จะมีอายุครบ 1 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ค้นพบว่า ทุกอย่างคือการเรียนและลอง ทางร้านจึงได้เกิดความคิดที่อยากจะให้ทุกๆ คนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และอยากความสนุกที่จะทำอะไรบางอย่างมาทำด้วยกัน…