Digital Marketing กู้โลก : ‘มัญฑิตา จินดา’ นักการตลาดยุคใหม่กับการถอดรหัสความสำเร็จผ่านงานเขียน

Digital Marketing กู้โลก : ‘มัญฑิตา จินดา’ นักการตลาดยุคใหม่กับการถอดรหัสความสำเร็จผ่านงานเขียน

ในโลกดิจิทัล ‘Digital Marketing’ มีความสำคัญอย่างไร           ในโลกที่สังคมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบของการตลาดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ผู้บริโภคมีช่องทางในการตัดสินใจที่หลากหลายมากขึ้น การแข่งขันย่อมสูงตามไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดรูปแบบการตลาดที่เรียกว่า ‘Digital Marketing’ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองโลกที่กำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี แต่การจะใช้ ‘Digital…