BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท

BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท

BUNKITSU : เมื่อร้านหนังสือแห่งนี้เรียกเก็บค่าบริการถึง 500 บาท . Bunkitsu ร้านหนังสือสไตล์มินิมัลลิสต์เก็บค่าบริการจากลูกค้า .   มิติใหม่แห่งการให้บริการร้านหนังสือ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มีร้านหนังสือสไตล์มินิมัลลิสต์เปิดใหม่ ชื่อว่า ‘ B…