“หนังสือของพ่อ” ร้อยเรื่องราวจากความในใจ

“หนังสือของพ่อ” ร้อยเรื่องราวจากความในใจ

          ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทย พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข           ด้วยพระราชกรณียกิจที่มีมากล้น จนประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปิติและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทำให้มีคนในวงการหนังสือมากมายร่วมกันจัดทำหนังสือสุดพิเศษขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่ามีรอบด้าน และทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง หากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเหล่านี้…