ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙ ตะวันส่องหล้า ติโต หนังสือของพ่อ เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์

“หนังสือของพ่อ” ร้อยเรื่องราวจากความในใจ

Home / สารพันหนังสือ / “หนังสือของพ่อ” ร้อยเรื่องราวจากความในใจ

          ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทย พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          ด้วยพระราชกรณียกิจที่มีมากล้น จนประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปิติและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทำให้มีคนในวงการหนังสือมากมายร่วมกันจัดทำหนังสือสุดพิเศษขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่ามีรอบด้าน และทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง หากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเหล่านี้ จะทำให้รับรู้ได้ทันทีว่าพระองค์ท่านไม่เคยจากเราไปไหน…

ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙

          ความทรงจำของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่ก็เชื่อว่าเราทุกคนต่างมีความทรงจำร่วมกัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ครั้งสำคัญ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 และก็เชื่อว่าเราทุกคนย่อมคิดถึงพระองค์ท่าน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่านที่ทรงทำเพื่อคนไทยให้อยู่ดีมีสุข เราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านได้ทำให้คนไทยมีความสุขและรอยยิ้ม

*สั่งซื้อหนังสือ ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙

ตะวันส่องหล้า

          “ตะวันส่องหล้า” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดออกมาจากความในใจของผู้เขียน ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อน จึงน่าจะจัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

*สั่งซื้อหนังสือ ตะวันส่องหล้า

เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์

          หนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์” เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบรรยายถึงพระราชจริยาวัตรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่แรกพระราชสมภพ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เพราะทรงใช้ข้อมูลที่หาได้ยาก ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ที่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเหตุการณ์อย่างชัดเจน จากคำบอกเล่าของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ เอกสารลายลักษณ์ของราชการและส่วนบุคคลที่ทรงบรรยายเรื่องตามลำดับเวลาได้อย่างไม่สับสน ทำให้เพิ่มอรรถรสในการอ่านและความเข้าใจ พระนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนควรจะได้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

*สั่งซื้อหนังสือ เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์ (บรรจุกล่อง)

ติโต

          พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงแปลมาจากเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก “ติโต” เป็นผู้ทำให้ประเทศ “ยูโกสลาเวีย” ซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้กลับมารวมกันเป็นฝึกแผ่นในยามวิกฤต สามารถรักษาความสมบูรณ์ และพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา

*สั่งซื้อหนังสือ ติโต

          หนังสือทุกเล่มที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนร้อยเรื่องราวมาจากความในใจทั้งสิ้น ยังมีหนังสือของพ่ออีกมากมายที่บอกแทนความรักและความภูมิใจของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน