การบรรยายพิเศษ การแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์ แปลบันทึกความทรงจำ... ยาก ง่าย อย่างไร ไขให้กระจ่าง

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “แปลบันทึกความทรงจำ… ยาก ง่าย อย่างไร ไขให้กระจ่าง”

Home / Book Event / ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “แปลบันทึกความทรงจำ… ยาก ง่าย อย่างไร ไขให้กระจ่าง”

          คณะอนุกรรมเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ เรื่อง แปลบันทึกความทรงจำ… ยาก ง่าย อย่างไร ไขให้กระจ่าง โดย ดร.อดิเทพ เวณุจันทร์ (ผู้แปล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์ – บันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 โดยผู้เขียน C. Seraidaris : ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส)
          การบรรยายพิเศษนี้ จะเริ่มในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย